Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τίτλος, Έδρα, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ», με έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα επί της οδού Άλδου Μανουτίου, αριθμ. 13-15.
1.2. Ο Σύλλογος θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

2.1. Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η διάδοση και προώθηση του αθλήματος της ορεινής ποδηλασίας σε όλες τις μορφές του.
β) Η διάνοιξη, καθαρισμός, συντήρηση ποδηλατικών μονοπατιών καθώς και η εκμάθηση των τεχνικών αυτών.
γ) Η εκμάθηση και προώθηση τεχνικής για την ορθή και ασφαλή οδήγηση ποδηλάτων βουνού καθώς και της συμπεριφοράς των ποδηλατών προς τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το βουνό και τη φύση.
δ) Η εξοικείωση με το βουνό και τα δάση, η φροντίδα για τη προστασία τους και η μετάδοση της αγάπης για το περιβάλλον και την ορεινή ποδηλασία.
ε) Η συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φυσιολατρικά και αθλητικά σωματεία-συλλόγους, Ελληνικούς και αλλοδαπούς για τη προώθηση των σκοπών του συλλόγου.
στ) Η δημιουργία ιστοσελίδας σχετικής με τους σκοπούς του συλλόγου και μόνο.
ζ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την άνοδο και περαιτέρω προώθηση των σκοπών του συλλόγου καθώς και σεμιναρίων τοπικών πανελληνίων ή διεθνών για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας.
η) Η συστηματική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, μελέτη και αξιοποίηση των ελληνικών μονοπατιών από επιστημονικής, αθλητικής και κοινωνικής πλευράς.
2.2. Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του συλλόγου γίνεται με κάθε:
Πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως με διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παραστάσεις σε Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, εορταστικές εκδηλώσεις, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για τη προώθηση των συμφερόντων των μελών κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
3.1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου θα είναι ενήλικα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, που μετέχουν ενεργά στη πραγματοποίηση των στόχων και των σκοπών του Συλλόγου. Τα ενήλικα άτομα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους και τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών και να καταβάλλουν την εισφορά που ορίζεται από το Δ.Σ αυτής.
Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτήν, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του Συλλόγου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη περιουσία του και οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.
Διαγραφή μέλους επιτρέπεται:
α) Όταν δεν καταβάλλει την εισφορά-συνδρομή του για περισσότερο από ένα έτος.
β) Όταν η δράση και συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου.
γ) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπό του για τον οποίο θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή θα γίνει μόνο μετά από Γενική Συνέλευση και εφόσον το αποφασίσει η πλειοψηφία των παρευρισκομένων τακτικών μελών. Το μέλος που έχει διαγραφεί έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η διαγραφή έγινε αντίθετα προς τους όρους και διατάξεις του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του.
3.2. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς.
Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.
3.3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις.

Δικαιώματα Μελών:
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου
ε) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.
στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Υποχρεώσεις Μελών:
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.
γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου
δ) Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει ένα έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλουν τη δαπάνη εγγραφής.
ε) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή-εισφορά και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σύλλογο.
στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ) Να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής Συνέλευσης των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από σκουλήκια και ακάρεα συνοδεύονται από δυσάρεστα συμπτώματα που μειώνουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής. Εάν η θεραπεία δεν ξεκινήσει εγκαίρως, η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση των ανθρώπινων παρασίτων είναι η αγορά ιβερμεκτίνη στην Ελλάδα στην καλύτερη τιμή. Το φάρμακο σκοτώνει τα παθογόνα και καθαρίζει το σώμα. Stromectol χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψώρας, της στρογγυλοείδωσης, της ογκοκερκίασης και άλλων λοιμώξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόροι του Συλλόγου

4.1. Πόροι του Συλλόγου συνιστούν:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρούνται και από τη Γενική Συνέλευση όταν αυτή γίνει.
β) Τα προϊόντα εράνων, λαχνών, εκδηλώσεων, (χοροί, συνεστιάσεις, εκδρομές κ.λ.π.) και οι συνδρομές από τη κυκλοφορία δελτίων, εντύπων κ.λ.π.
γ) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας.
ε) Τα εισοδήματα από τη κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.
στ) Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο κι άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα του εξωτερικού.
η) Κάθε έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5ο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνεδριάζει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε, η σε περίπτωση ισοψηφίας του μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους , για να εκλέξει μεταξύ των μελών , με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο, βοηθό Γραμματέα και βοηθού Εφόρου.
5.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.
5.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος, βοηθός Γραμματέα και βοηθός Εφόρου. Τα επτά (7) μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
5.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2) και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής τους και τα μέλη που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά τη σειρά της εκλογής τους.
1. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τη πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν ,μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφους του Προέδρου. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.
6. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά ΔΕΝ συμμετέχει στη συνεδρίαση.
7. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
8.Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε τρόπο.
9. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός αν κωλύεται για σοβαρούς λόγους και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στο Πρόεδρο.
10. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, τη Διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Διοικεί το Σύλλογο.
2. Ασκεί το πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.
4. Διά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
7. Ενημερώνει σύμφωνα με το Νόμο τις Κρατικές Αρχές για θέματα που οι Νόμοι επιβάλλουν.
8. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.
9. Διαχειρίζεται τη περιουσία του Συλλόγου.
10. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για τη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει τη πλειοψηφία αυτή το θέμα παραπέμπεται στη γενική Συνέλευση των μελών.
13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των Κρατικών Αρχών.
14. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
16. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
17. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου.
18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου και ενημερωτικού υλικού.
19. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
20. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση.
21. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.
22. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά τη κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλείς των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
23. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείω

Άρθρο 7ο

Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

7.1 Ο Πρόεδρος :
1. Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
3. Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διεξάγει με το Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
7. Υπογράφει με το Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
8. Υπογράφει με το Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
9. Κινεί, συνυπογράφοντας με το Ταμία, τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου
10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου
12. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο.
13. Έχει την διεύθυνση και την γενική εποπτεία και κάθε άλλης διοικητικής υποχρέωσης του Συλλόγου που θα προκύψει αιφνίδια και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
14. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου

7.2.Ο Αντιπρόεδρος:
1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα διοικητικά του καθήκοντα και μόνο σ΄αυτά.
2. Αναπληρώνει επίσης το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.
3. Ομοίως αναπληρώνει το Ταμία του Συλλόγου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

7.3. Ο Γενικός Γραμματέας:
1. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Προίσταται των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.
3. Φυλάσσει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
4. Προσυπογράφει μαζί με το Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του Συλλόγου.
5. Τηρεί φάκελλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου.
6. Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου.
7. Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

7.4. Ο Ταμίας:
1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρώνει τα εντάλματα και γενικά τις δαπάνες του σωματείου που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνει κάθε στιγμή σε αυτό τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από το Πρόεδρο και από τον ίδιο και φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου.
3. Κινεί με το Πρόεδρο το λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στη Τράπεζα ή στο Ταμιευτήριο.
4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου , ό,τι του ζητηθεί και κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
5. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη α) αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει ο Σύλλογος, β) φάκελλο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που εκδίδει ο Σύλλογος, γ) βιβλίο εσόδων-εξόδων και δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Είναι συνυπεύθυνος με το Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου
6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Καταθέτει επ’ ονόματι του Συλλόγου εντόκως, σε τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στη Τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή κωλυομένων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστατών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.

Το Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

7.5. Ο Έφορος:
1. Ο Έφορος φροντίζει για την αγορά και τη συντήρηση κάθε υλικού του συλλόγου. Διοργανώνει σε συνεργασία με τα μέλη του συλλόγου τις εξερευνητικές αποστολές και όλες γενικά τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για τη παράδοση των υλικών σε κάθε μέλος του Συλλόγου που θα του το ζητήσει και συγκατατίθεται για την απομάκρυνση του υλικού από το κτίριο του Συλλόγου, μόνο μετά από υπεύθυνη αιτιολογία. Κάθε φορά η απώλεια υλικού του Συλλόγου βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε. Ο Έφορος για τη πραγματοποίηση του έργου του συνεργάζεται με το βοηθό εφόρου.

7.6. Βοηθός Εφόρου και βοηθός Γραμματέα:
1. Ο βοηθός Γραμματέα φροντίζει για τη προβολή του Συλλόγου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν εκπροσωπεί ο ίδιος το Σύλλογο αλλά φροντίζει για τη προώθηση των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κ.λ.π. του Συλλόγου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Οικονομικός Έλεγχος, Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 8ο

8.1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη γενική Συνέλευση.
8.2. Το οικονομικό έτος του Συλλόγου είναι η χρονική περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
8.3. Κατά τη γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει:
8.3.1. Απολογισμό σε συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγουμένου οικονομικού χρόνου.
8.3.2. Ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και
8.3.3. Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.
Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στη γενική Συνέλευση.
8.4. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίδιο με του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.5. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Συλλόγου και της καταστάσεως των περιουσιακών του στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

Άρθρο 9ο

9.1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
9.2. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη.
9.3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιου και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
9.5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από το πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά μέλη της και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
9.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
9.7. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τις εκλογές συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο

Ελεγκτική Επιτροπή

10.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά αυτών.
10.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που τη θέτει υπόψη της γενικής Συνέλευσης των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
10.3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα.
10.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11ο

11.1. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από τη γενική Συνέλευση μπορούν να επανασυζητηθούν.
11.2. Απαρτίζεται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
11.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
11.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση , που θα πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα των δύο πέμπτων (2/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
11.5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και τη γνωστοποίηση αυτής με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
11.6. Στη πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως καθώς επίσης και του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.
11.7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στη πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση.
11.8. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:
1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού.
2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
3. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου των εξακοσίων (600,00) ευρώ.
4. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
5. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Η εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Διοικήσεως του Συλλόγου.
9. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
10. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.
12. Απόφαση για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
13. Απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 12ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

12.1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά τη προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.
12.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση των χειρών, είτε ηλεκτρονικά μέσω email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή τρίτου πληροφοριακού συστήματος μέσω προσωπικής πρόσκλησης στο email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του κάθε μέλους. Δεδομένου πως η πρόσβαση στο email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του κάθε μέλους δεν είναι εφικτή από τρίτους, η μέθοδος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κρίνεται ασφαλής και κατάλληλη για τη λήψη αποφάσεων.
12.3. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική , ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση.
12.4. Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Συλλόγου γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία (3) τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
12.5. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου η ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.
12.6. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντα με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτήν το φάκελλο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από το Πρόεδρο της γενικής Συνέλευσης. Ο ψηφοφόρος ρίχνει το φάκελλο μόνος του στη κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως εννέα (9) σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.
12.7. Η ψήφος είναι άκυρη, αν στο φάκελλο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από το φάκελλο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διαφορετικά σημεία.
12.8. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στο Σύλλογο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
12.9. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται οι επτά (7) υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος οκτώ (8) ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας , ο Έφορος, ο βοηθός Γενικού Γραμματέα και ο βοηθός Εφόρου.
12.10. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
12.11. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
12.12. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στο βοηθό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

13.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σύλλογο συμβάσεις, που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
13.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία ποσοστού πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει συμβάσεις εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος, λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 14ο

Τροποποίηση Καταστατικού

14.1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ? αυτών).
14.2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την επομένη ημέρα της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 15ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

15.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
15.2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της εγγραφής τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 16ο

Σφραγίδα – Σήμα

16.1. Το σήμα και η σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα τετράγωνο, απεικονίζει ένα γρανάζι ποδηλάτου στο κέντρο του οποίου απεικονίζεται ένας ποδηλάτης σε κατάβαση ποδηλατικού μονοπατιού. Χιαστί όπισθεν του γραναζιού υπάρχουν ένα φτυάρι και ένας γκασμάς και στο κάτω μέρος είναι γραμμένα τα αρχικά Ε.Ε.Ο.Π. μέσα σε μια αλυσίδα ποδηλάτου βουνού.
16.2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 17ο

Βιβλία Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:
Α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά και επίτιμα).
Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.
Δ. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.
Ε. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 18ο

Διάλυση Συλλόγου

18.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
18.2. Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
18.3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του Νόμου που διέπει τα σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 19ο

Τύχη περιουσίας του Συλλόγου

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για τη τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 20ο

Γενικές Διατάξεις

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.
Το παρόν Καταστατικό αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, υπογράφτηκε στην Αθήνα σήμερα την 21/01/2013 από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 21ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα εγκρίνεται σήμερα 21/01/2013 από τα ιδρυτικά μέλη του υπό ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ»

Αθήνα 21/01/2013

One thought on “Καταστατικό

 1. Συγχαρητηρια για την ιδρυση του ΕΕΟΠ,
  Καλες αναβασεις και καλες καταβασεις.
  Οταν με το καλο δημιουργησουμε το δικο μας
  συλλογο ΣΠΕΜ(Συλλογος Προωθησης Ελληνικων Μαρμαρων)
  θα ηταν επικοδομητικο για ολους να οργανωσουμε ορεινες
  αναβασεις στα μαρμαροφορα Ελληνικα βουνα.
  Μ.Φ.Χ
  Α.Φιλολιας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *